JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-01-22
จำนวนครั้งที่ชม : 1,960,101 ครั้ง
Online : 44 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สำนักการศึกษา

 
สำนักการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษา ในสถานศึกษาทั้ง 10 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี  การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน   งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยได้มอบหมายการปฏิบัติงานออกเป็นฝ่ายและงาน  ดังนี้

- หน่วยศึกษานิเทศก์   วางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ ประสานงานและ ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานของงานนิเทศการศึกษา ตลอดจนงานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร การแข่งขันคนเก่ง จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ  นิเทศและให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมงานพัฒนาหลักสูตร  งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา การศึกษาดูงานและการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานร่างโต้ตอบหนังสือทางราชการ  งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ งานจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน  งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานเบิกจ่ายและควบคุมการรับ การจ่ายพัสดุของสำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 10 โรงเรียน  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดทั้ง 10 โรงเรียน  งานสาธารณกุศลของเทศบาลเมืองสระบุรีโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆที่ขอความร่วมมือ

- ฝ่ายแผนงานและโครงการ  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นฐาน  วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การวางฎีกา การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงิน ทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ตลอดงานบริหารและและควบคุมงบประมาณของสำนักการศึกษา  วางแผน  ดำเนินการ  ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลเกี่ยวกับงานการเงินของสำนักการศึกษา งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของสำนักการศึกษาการจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

- ส่วนบริหารการศึกษา  งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง  สังกัดสำนักการศึกษา การกำหนดตำแหน่ง  การบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน (ย้าย)  เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  รวมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาลในสังกัด การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  การพัฒนา-บุคลากร เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมทั้งการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี  งานจัดทำรายงานการศึกษา  สถิติ  ข้อมูลต่าง ๆ  งานสำรวจเด็กก่อนเกณฑ์และเข้าเกณฑ์  งานสำรวจจัดทำบัญชีนักเรียน งานติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาเกี่ยวกับการนำเด็กเข้าเรียน  งานควบคุม ป.พ.1 – 3 งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมและสอดส่องความประพฤตินักเรียน งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

- ส่วนส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย  งานกิจการลูกเสือ – เนตรนารี งานสารเสพติดและยาเสพติด งานประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ งานส่งเสริม - การกีฬา งานประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์เยาวชน งานการศึกษานอกโรงเรียน งานส่งเสริม -     การกีฬาเพื่อสุขภาพ  งานส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน งานพัฒนาเทคนิคการกีฬา งานบริการอาคารสถานที่และผู้ตัดสินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพงานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้ หนังสือ การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 

 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner