JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-11-20
จำนวนครั้งที่ชม : 1,795,987 ครั้ง
Online : 53 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
-  งานสารบรรณต่าง ๆ เช่น ควบคุมทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง งานร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบ  งานเสนอหนังสือ การทำรายงานและอื่น ๆ
-  งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการ
-  งานจัดทำเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างประจำ
-  งานขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างทุกประเภท ส่งให้งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  หมวดเงินอุดหนุน, หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน, หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่งให้ สำนักการคลัง
-  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-  งานจัดทำเรื่องขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจำ
-  งานควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายงานสำรวจทรัพย์สินประจำปี  และงานจำหน่ายทรัพย์สินของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  งานฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ 
-  งานแผนงานด้านสาธารณสุข จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง พัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในสำนักงานฯ
-  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานออกใบเสร็จรับเงินผู้มาใช้บริการตรวจรักษา  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข และออกใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตต่าง ๆ
-  งานรับจ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ  เช่น  เงินทุนหมุนเวียนฯ  เงินบริจาค  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี กองทุนสวัสดิการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ และอื่นๆ
- ตรวจสอบและรักษาเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบของเงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาล  และเวชภัณฑ์
-  จัดทำบัญชีเกี่ยวกับเงินทุกประเภท
-  เก็บรักษาและควบคุมเอกสารการเงิน
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่น ๆ งานโอนเงินงบประมาณส่งสำนักการคลังพร้อมทั้งรายงานจังหวัด  และติดประกาศให้ประชาชนทราบ
-  งานทำบัญชีคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขฯ  พร้อมทั้งตรวจสอบยอดเงินคงเหลือให้ถูกต้อง
-  จัดทำเอกสารการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

1. งานส่งเสริมสุขภาพ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-  งานสุขศึกษา  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานสุขภาพจิต  ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไป
-  งานแพทย์แผนไทย  ควบคุมดูแลการให้บริการนวดแผนไทย
-  งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ควบคุมดูแล การจัดการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
-  งานอนามัยโรงเรียน
-  งานโภชนาการและเฝ้าระวังเด็กแรกเกิด - ๕  ปี  ในชุมชนและนักเรียนในเขตเทศบาล
-  งานผู้สูงอายุ ให้ความรู้ และทำกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล
-  งานสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมดูแลห้องออกกำลังกาย อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอื่น ๆ
-  งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ  ติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ  ฯลฯ  ในชุมชนเขตเทศบาล
-  ลงบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Hosxp


2. งานสาธารณสุขชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน  เช่น  อบรม  เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  นิเทศงาน  ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพในชุมชนให้กับ อสม. ในชุมชน  ประชุมวางแผนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง  ออกเยี่ยมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ฯลฯ  ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานอนามัยแม่และเด็ก  ออกเยี่ยมบ้านดูแลมารดาและเด็กทารกหลังคลอด
-  ลงบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Hosxp
-  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน


3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
-  งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
-  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
-  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
-  ลงบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Hosxp


ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1. งานสุขาภิบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
-  ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขออนุญาตและควบคุมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งต่าง ๆ
-  งานคุ้มครองผู้บริโภค
-  งานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  โรงงาน  ตลาด  ที่สาธารณะและอื่น ๆ
-  งานบริการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งของกิจการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
-  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
-  ติดตาม ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-  ติดตาม ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-  งานสุสานและฌาปนสถาน
-  รับคำร้องและให้บริการแจ้งหนี้การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล ดูดท่อระบายน้ำ การออกใบอนุญาตฆ่าสุกร กระบือ โค
-  งานวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ เฝ้าระวังอาหารและเครื่องดื่ม          
-  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
-  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕


2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน
-  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
-  พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์และฝึกอบรมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
-  ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภาคีต่างๆ ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ดิน และแร่ธาตุ
-  การเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง การสั่นสะเทือน ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ
-  การประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย และสารอันตราย


ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

1. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี สาขาโรงพยาบาลสระบุรี)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ
-  เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี ประจำห้อง ทันตกรรม และห้องจ่ายยา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  ประสานงาน อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานทันตสุขศึกษา
-  เผยแพร่ทันตสุขศึกษาในและนอกสำนักงาน
-  ให้ทันตสุขศึกษาในโรงเรียน
-  งานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
-  งานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
-  ตรวจสุขภาพในช่องปากเด็กนักเรียนอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
-  ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบ
-  ให้บริการเคลือบปิดหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียน  ชั้น  ป.๑, ป.6
-  งานจัดหาดูแล  รักษา  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์ในงานทันตกรรม
-  ลงบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการในโปรแกรม Hosxp


2. ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๒  (เขาคูบา)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานรักษาพยาบาลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-  งานวางแผนครอบครัว
-  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
-  งานสุขศึกษา
-  งานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
-  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
-  งานนวดแผนไทย
-  งานการทะเบียนและบัตร
-  งานการเงินและบัญชี
-  งานติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
-  จัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่ายยา
-  จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้มารับบริการ
-  รายงานการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทุกเดือน
-  ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยบัตรประกันสังคม เพื่อสรุปส่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
-  ลงบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการในสถานบริการและนอกสถานบริการในโปรแกรม Hosxp
-  จัดทำรายงานโรคทุกเดือน


3. งานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลเมืองสระบุรี (ศพส.ทม.สบ.)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-  ด้านเสนอนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  ด้านเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็งและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
-  ด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟู
-  ด้านการจัดระเบียบสังคม
-  ด้านการติดตามและประเมินผล


ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

1.งานสัตว์แพทย์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆ่าสัตว์  และการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
-  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่านำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยธรรมชาติ  และป้องกันเหตุรำคาญจากสัตว์
-  งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์
-  งานควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ที่สามารถติดต่อไปสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หวัดนก
-  งานรายงานข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
-  งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างในงานสัตวแพทย์
-  งานควบคุมกำกับดูแลการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการโรงฆ่าสัตว์
-  งานควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์
-  งานรักษาสัตว์ป่วย
-  ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์
 

2. งานบริการรักษาความสะอาดและควบคุมสิ่งปฏิกูล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  ควบคุมดูแลงานรักษาความสะอาดและระบบขนถ่ายขยะมูลฝอย
-  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
-  งานควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น  รถยนต์ขนขยะเครื่องจักรกล  และอื่น  ๆ ที่ใช้ในงานรักษาความสะอาด
-  มีหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย  กวาดล้างทำความสะอาด  ตลาดสด ถนน ฟุตบาท ดูดล้างท่อระบายน้ำ ดูดสิ่งปฏิกูล จัดทำและซ่อมบำรุงฝาปิดท่อพักท่อระบายน้ำ  ใน เขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  จัดให้บริการรถยนต์สุขา/ตู้สุขาเคลื่อนที่ ตามความเหมาะสม  จัดเตรียมรถห้องสรงส่วนพระองค์ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
-  ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของระบบขนถ่ายขยะมูลสถานีขนถ่ายขยะ
 

3. งานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานวางแผนการกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล
-  ควบคุมกำกับดูแลการกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
-  ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาสถานที่ เครื่องจักร เครื่องจักรกล ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
-  ควบคุมดูแลระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ระบบหมักปุ๋ย ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
-  ควบคุมดูและระบบบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
-  ควบคุมกำกับดูแลกระบวนการเดินเครื่องจักร เครื่องจักรกล รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
-  ควบคุมดูแลงานบันทึกรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
-  ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมบำรุง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค
-  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรในโรงงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
-  ควบคุมดูแลและจัดการมลภาวะต่างๆ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนทื่อยู่บริเวณใกล้เคียง
-  ควบคุมกำกับดูแลกระบวนการผลิต การจัดการ และคุณภาพในการผลิตปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดจากระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค